Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Luty 2024 roku w CWD

 • SPRAWOZDANIE GUS

W związku z zakończeniem corocznych sprawozdań S-10 i S-12 dla Głównego Urzędu Statystycznego, możemy stwierdzić, że zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim studiowało 36 300 studentów. Na studiach stacjonarnych odnotowano 28 634 studentów, a na studiach niestacjonarnych7666. Status doktoranta posiadało łącznie 1742 osoby, w tym 221 na stacjonarnych studiach III stopnia, 8 na niestacjonarnych studiach III stopnia i 1513 w szkołach doktorskich, podczas gdy liczba uczestników studiów podyplomowych wyniosła 2116 osób.

 • FUNDUSZ DOSKONAŁOŚCI DYDAKTYCZNEJ 

W ramach  Funduszu Doskonałości Dydaktycznej dokonano podziału środków finansowych na 2024 rok. W związku z nowelizacją zarządzenia, dotyczącą rozszerzenia katalogu przedsięwzięć obejmowanych finansowaniem ze środków FDD o działania mające na celu minimalizowanie barier w uczestnictwie w procesie dydaktycznym, w szczególności przez zapewnienie funkcjonowania studenckich pokojów socjalnych w ramach jednostek dydaktycznych. Środki Funduszu podzielone zostały na dwie pule:

 1. a) I pula przeznaczona jest na działania, których celem jest utworzenie i wyposażenie dostępnych dla studentów, pokojów socjalnych w ramach jednostek będących dysponentami pomieszczeń;
 2. b)  II pula środków tradycyjnie już przeznaczona jest na wdrażanie przedsięwzięć dążących do uzyskania doskonałości dydaktycznej dla jednostek dydaktycznych, które spełniają warunek organizowania i realizowania kształcenia na co najmniej jednym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Do władz jednostek zostały rozesłane pisma informujące o kwotach, którymi będą dysponowały jednostki oraz o zasadach korzystania z przyznanych środków.

 • BADANIE NT. POTRZEB SOCJALNYCH I SYTUACJI BYTOWEJ OSÓB STUDIUJĄCYCH

Zespół roboczy ds. przeprowadzenia badania dotyczącego potrzeb socjalnych oraz sytuacji majątkowo-bytowej studentów UW, który rozpoczął swoją pracę 10 stycznia  wypracował wstępną treść kwestionariusza ankiety dotyczącej sytuacji bytowej osób studiujących na Uniwersytecie Warszawskim, który został przekazany do akceptacji Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia. URK zapoznała się z projektem ankiety, jednocześnie zgłaszając swoje uwagi, które zostaną teraz uwzględnione. Projekt kwestionariusza powstał m.in. w oparciu o szereg konsultacji przeprowadzonych w obrębie społeczności UW (np. z przedstawicielami jednostek administracji ogólnouniwersyteckiej oraz wybranymi Kierownikami Jednostek Dydaktycznych oraz przedstawicielami samorządu studenckiego), wywiady indywidualne i grupowe oraz wstępne wnioski z badania terenowego związanego z dostępnością zaplecza socjalnego oraz wyżywienia w obiektach UW.

 • NARZĘDZIA SŁUŻĄCE DETEKCJI WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W PRACACH PISEMNYCH

Od lutego 2024 r. jest dostępna możliwość bezpłatnego sprawdzenia w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) użycia w pracy pisemnej narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. Na razie jest to dostępne z poziomu konta opiekuna pracy dyplomowej w samym JSA. Uniwersytet Warszawski stara się skłonić Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) do wdrożenia narzędzia już na poziomie systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Ponadto testujemy też podobną, płatną funkcjonalność w systemie Antyplagiat oferowanym przez firmę Plagiat.pl (po zakończeniu testów zostanie ona powszechnie udostępniona na uczelni).

 • ANKIETA NT. KORZYSTANIA Z NARZĘDZI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

W najbliższych dniach zostanie udostępniona ankieta skierowana do studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz pracowników uczelni pt. „Generatywna Sztuczna Inteligencja na UW: Możliwości, Wyzwania i Perspektywy”. Ankieta została przygotowana przez zespół DELab UW. Jej celem jest diagnoza aktualnego podejścia do generatywnej sztucznej inteligencji, tj. określenie, jak jej potencjał postrzegają członkowie społeczności uczelni, a także ustalenie, czy w praktyce wykorzystują ją w swojej codziennej nauce i pracy. 

 • TARGI POLSKICH UCZELNI W CHICAGO

W dniach 2-5 lutego delegacja Uniwersytetu Warszawskiego, w składzie Prorektor ds. rozwoju oraz przedstawiciele Pionu Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia, uczestniczyła w targach polskich uczelni w Konsulacie Generalnym RP w Chicago. W wydarzeniu zorganizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, które miało charakter otwarty, uczestniczyło kilkaset osób.

Targi były okazją dla młodzieży polonijnej do zapoznania się z polskim systemem szkolnictwa wyższego i nauki oraz z ofertą edukacyjną kilkunastu uniwersytetów w Polsce. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in. tego, jakie dokumenty są wymagane podczas rekrutacji na studia i jakie stypendia oferują poszczególne uczelnie. Kandydaci pytali również o zasady studiowania w języku angielskim oraz kwestie związane z uznawaniem w Stanach Zjednoczonych dyplomów wydanych w Polsce.

Warto wskazać, że największym zainteresowaniem cieszyły się stoiska UW oraz WUM. Wśród kierunków, o które zainteresowani pytali najczęściej znalazły się informatyka, zarządzanie oraz kierunek lekarski.

 • STYPENDIUM NA START 

31 stycznia zamknięto możliwość składania wniosków o Stypendium na Start dla studentów i doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w październiku. W tym roku złożono:

 • 149 wniosków o Stypendium na Start dla Olimpijczyków (wzrost o 44%)
 • 84 wnioski o Stypendium na Start dla Sportowców (wzrost o 58%)
 • 77 wniosków o Stypendium na Start dla Doktorantów (spadek o 2,5%).

Warto podkreślić, że z programem stypendialnym nie wiąże się negatywne zjawisko rekrutacji dla zdobycia świadczenia. 100% olimpijczyków i 95% sportowców, którzy otrzymali w ubiegłym roku akademickim Stypendium na Start kontynuuje kształcenie. 

Obecnie wnioski o Stypendium na Start składać mogą osoby, które rozpoczęły kształcenie w semestrze letnim, Mają na to czas do 8 marca. Wyniki II. edycji konkursu zostaną ogłoszone w marcu. Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków. 

 • STYPENDIA W SEMESTRZE LETNIM I PODSUMOWANIE SEMESTRU ZIMOWEGO

Od 21 lutego studenci mogą składać w USOSweb wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni. W lutym stypendium socjalne otrzymały 1072 studentów (w porównaniu do lutego 2023 r. jest to wzrost o 11,5%). 

Od 29 lutego do 14 marca studenci następujących kierunków mogą składać wniosek o przyznanie stypendium rektora na semestr letni: 

 • chemia – studia II stopnia;
 • chemia medyczna – studia II stopnia;
 • chemia stosowana – studia II stopnia;
 • geologia stosowana – studia II stopnia;
 • indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych – studia II stopnia;
 • inżynieria obliczeniowa – studia II stopnia;
 • kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej – studia II stopnia;
 • nanoinżynieria – studia II stopnia;
 • praca socjalna – pierwszy rok studiów II stopnia. 

W semestrze zimowym przyznano łącznie 351 zapomóg, jest to o niemal 24% więcej niż w tym samym okresie w roku akademickim 2022/2023. 15 lutego JM Rektor powołał nową komisję ds. zapomóg, w skład, w której wchodzą przedstawiciele samorządu studentów oraz Biura ds. Pomocy Materialnej. 

Wzrost liczby przyznań wszystkich form wsparcia socjalnego wskazuje na trudną sytuację materialną i życiową studentów oraz wychodzenie naprzeciw ich potrzebom – w takim stopniu jak jest to tylko możliwe. Jest to również dowód na to, że zmiany związane z zarządzaniem wnioskowaniem i rozpatrywaniem wniosków o wsparcie, wprowadzone w ostatnich latach przynoszą długofalowe efekty – zarówno w zakresie szybszego rozpatrywania wniosków, jak i większej liczby przyznań. 

 • REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA W JĘZYKU POLSKIM PROWADZONE OD SEMESTRU LETNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Zakończyła się rejestracja na studia II stopnia prowadzone od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024. W ofercie dostępnych było 7 programów studiów. Dokonano łącznie 102 opłaconych rejestracji. Na 95 zakwalifikowanych osób mamy 88 przyjęć.

 • UDOSTĘPNIENIE OFERTY STUDIÓW NA PORTALU INTERNETOWEJ REKRUTACJI KANDYDATÓW (IRK) DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NA RA 2024/2025

Na początku lutego na stronie irk.uw.edu.pl została udostępniona oferta studiów I stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów II stopnia dla kandydatów na studia w roku akademickim 2024/2025. W ofercie znajdują się 284 programy studiów (137 programów I stopnia i jednolitych magisterskich oraz 147 programów II stopnia). Jest to liczba porównywalna z rokiem ubiegłym.

Rozpoczęła się też rejestracja na studia anglojęzyczne (6 programów) na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. 

 • TRZY STUDENTKI UW NA PODIUM BRAVE CAMPU

Trzy studentki UW, Łucja Samorajczyk (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej), Maja Jeśmanowicz (Wydział Zarządzania) i Karolina Szczęsna (Wydział Nauk Ekonomicznych) stanęły na podium podczas gali finałowej XI edycji Akademii Przedsiębiorczości BraveCamp dla studentów i doktorantów UW i WUM organizowanej przez Inkubator UW. Prezentacja projektów i wręczenie nagród odbyło się 16 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej. Poza nagrodami głównymi nasi studenci zdobyli również Nagrodę Publiczności, Nagrodę Absolwentów i Nagrodę Specjalną UWRC sp. z o.o.

 • KOLEJNA EDYCJA STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Z dniem 28 stycznia 2024 r. zakończyliśmy przeprowadzać ankiety ewaluacyjne zajęć dydaktycznych, które studenci i studentki wypełniali w systemie USOSweb. Do 8 marca (po zakończeniu sesji poprawkowej semestru zimowego) – zespół PEJK prześle do kierowników jednostek dydaktycznych zbiorcze wyniki ankiet, a osoby prowadzące uzyskają dostęp do swoich ocen w systemie USOSweb.

 • ZESPÓŁ ROBOCZY DS. MIKROPOŚWIADCZEŃ

Trwają prace zespołu roboczego ds. mikropoświadczeń, którego zadaniem jest opracowanie zasad funkcjonowania mikropoświadczeń na Uniwersytecie Warszawskim. Zespół zajmie się w szczególności analizą aktualnych potrzeb w zakresie rozwoju krótkich form kształcenia, przeglądem dostępnej w tym zakresie oferty edukacyjnej na UW oraz innych instytucjach edukacyjnych w kraju i za granicą. Ważnym aspektem prac w procesie rozwoju mikropoświadczeń na UW jest partnerska współpraca z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego. W ostatnim czasie zespół zwracał się z pytaniami w formie ankiety do jednostek dydaktycznych, studentów, jak i biur karier. Obecnie kontynuowane są analizy zebranych materiałów i trwają konsultacje z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego.