Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zespoły robocze

Koordynatorka prac Zespołu:

 • mgr Klaudia Pożarycka (Biuro ds. Obsługi Kształcenia)

Członkowie:

 • mgr inż. Katarzyna Chmielewska (Biuro Innowacji Dydaktycznych)
 • mgr Maciej Dąbrowski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)
 • mgr Martyna Grzyb (Biuro ds. Pomocy Materialnej)
 • inż. Konrad Kośla (Wydział Polonistyki)
 • mgr Agnieszka Ligęza (Biuro ds. Rekrutacji)
 • mgr inż. Katarzyna Malec (Biuro ds. Obsługi Kształcenia)
 • inż. Paweł Misiak (Dział Aplikacji Komputerowych)
 • mgr Aleksandra Rosochacka (Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami)
 • mgr Agnieszka Wolska (Dział Aplikacji Komputerowych)
 • mgr Mateusz Zduńczuk (Wydział Fizyki)

 

Zadaniem Zespołu jest analiza działania i opracowanie projektów zmian merytorycznych w zakresie funkcjonowania i wykorzystania systemów informatycznych wspierających proces kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim, w szczególności USOS, IRK oraz POL-on.

Do zakresu zadań Zespołu należy w szczególności:

 • opracowanie projektu zasad przekazywania danych dotyczących Uniwersytetu Warszawskiego do POL-on;
 • ustalenie zakresu uprawnień poszczególnych ról w USOS związanych z obsługą procesu kształcenia;
 • monitorowanie aktualnego stanu prawnego dotyczącego przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz wpływu zmian prawnych na organizację procesu kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim z wykorzystaniem systemów informatycznych;
 • opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie obsługi procesu kształcenia z wykorzystaniem systemów informatycznych.

 

Koordynatorka prac Zespołu:

 • dr Marta Jaworska-Oknińska (Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych/Sojusz 4EU+, koordynatorka prac Zespołu)

Członkowie:

 • dr Anna Sadecka (kierownik Biura Współpracy z Zagranicą)
 • mgr inż. Karolina Trybowska-Greń (Biuro Współpracy z Zagranicą)
 • mgr inż. Katarzyna Chmielewska (Biuro Innowacji Dydaktycznych)
 • mgr Patrycja Sobolewska (Biuro ds. Obsługi Kształcenia)
 • mgr Monika Burakowska (Biuro ds. Rekrutacji)

Zespół zajmuje się wsparciem jednostek dydaktycznych w procedowaniu administracyjnym spraw dotyczących powoływania zagranicznych studiów wspólnych oraz programów podwójnego lub wielokrotnego dyplomu, rozumianych jako:

 • zagraniczne studia wspólne – kierunek studiów wspólnie utworzony i prowadzony przez co najmniej dwie uczelnie, który kończy się wydaniem dyplomu wspólnego lub odrębnego dyplomu studiów wspólnych. Procedura tworzenia nowych kierunków, w tym studiów wspólnych określona jest obecnie przez Zarządzenie nr 71 Rektora UW z dnia 9 kwietnia 2020 r.
 • program podwójnego lub wielokrotnego dyplomu stanowi wymianę studencką odbywaną na podstawie umowy zawartej z zagraniczną uczelnią wyższą, w ramach której student odbywa studia na uczelni macierzystej oraz na uczelni goszczącej/uczelniach goszczących, realizując określony w umowie program studiów prowadzący do uzyskania dyplomu ukończenia uczelni macierzystej i uczelni goszczącej/uczelni goszczących.

Wszystkie pytania dotyczące odnawiania lub zawierania nowych umów z partnerami zagranicznymi, a także konsultacji w sprawach procedowania administracyjnego, prosimy o przesłanie na adres mailowy: joint.studies@uw.edu.pl lub m.jaworska-okninska@uw.edu.pl

Koordynatorki prac Zespołu:

 • mgr Klaudia Pożarycka (Biuro ds. Obsługi Kształcenia)
 • mgr Agnieszka Wolska (Dział Aplikacji Komputerowych)

Członkowie:

 • mgr Alicja Chybińska (Wydział Filozofii)
 • dr Aleksander Jakubowski (Wydział Prawa i Administracji)
 • mgr Katarzyna Jędrzejewska (Biuro ds. Obsługi Kształcenia)
 • inż. Konrad Kośla (Wydział Polonistyki)
 • Rafał Łempicki (Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych)
 • mgr Magdalena Napiórkowska (Dział Aplikacji Komputerowych)
 • mgr Maksymilian Sas (Pion Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia)
 • mgr Mateusz Zduńczuk (Wydział Fizyki)

Zadanie Zespołu stanowiło opracowanie w kontakcie z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI) zasad funkcjonowania mechanizmu elektronicznego generowania i zatwierdzania kart okresowych osiągnięć studentów (KOOS) w systemie USOS oraz jego wdrożenie na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Koordynatorka Zespołu:

 • Marta Burzyńska (Biuro ds. Pomocy Materialnej), marta.burzynska@uw.edu.pl.

Członkowie:

 • Monika Burakowska (Biuro ds. Rekrutacji),
 • Andrzej Dorociuk (Biuro Innowacji Dydaktycznych),
 • dr Marta Jaworska-Oknińska (Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych/Sojusz 4EU+),
 • Klementyna Kielak (Biuro Współpracy z Zagranicą),
 • Sebastian Pawlak (Biuro ds. Obsługi Kształcenia). 

Zadania i cele zespołu: przygotowanie opisu i promocja oferty Uniwersytetu Warszawskiego przeznaczonej dla kandydatów na studia, studentów oraz doktorantów pochodzących z Ukrainy przybyłych po 23 lutego 2022 r. na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.