Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Regulamin

REGULAMIN
CENTRUM WSPARCIA DYDAKTYKI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

§ 1

Do zakresu zadań Centrum Wsparcia Dydaktyki (dalej jako: „CWD”) należy koordynowanie działań oraz wsparcie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie organizacji procesu kształcenia.

§ 2

1. Działalnością CWD kieruje prorektor właściwy do spraw kształcenia.

2. CWD udziela wsparcia administracyjnego pełnomocnikom Rektora w zakresie ich zadań dotyczących procesu kształcenia.

§ 3

1. W skład CWD wchodzą:

1) Biuro ds. Obsługi Kształcenia;

2) Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami;

3) Biuro ds. Pomocy Materialnej;

4) Biuro ds. Rekrutacji;

5) Biuro Innowacji Dydaktycznych;

6) Centrum Pomocy Psychologicznej.

2. W ramach jednostek wymienionych w ust. 1 mogą funkcjonować sekcje lub zespoły utworzone do realizacji określonych działań.

3. Strukturę organizacyjną jednostek wymienionych w ust. 1 oraz ich szczegółowy zakres działania określają ich regulaminy zatwierdzone przez Rektora.

§ 4

W ramach CWD w drodze decyzji prorektora właściwego do spraw kształcenia mogą zostać utworzone zespoły stałe lub zespoły robocze ds. realizacji określonego zadania.

§ 5

Prorektor właściwy do spraw kształcenia może wyznaczyć:

1) koordynatora CWD;

2) koordynatora zespołu stałego;

3) koordynatora zespołu roboczego ds. określonego zadania;

4) koordynatora zadania w przypadku zadań wymagających specjalistycznych kwalifikacji.

§ 6

1. Do zadań koordynatora CWD należy harmonizowanie i wspieranie działań wykonywanych przez jednostki organizacyjne tworzące CWD w zakresie organizacji procesu kształcenia:

1) na studiach pierwszego stopnia;

2) na studiach drugiego stopnia;

3) na jednolitych studiach magisterskich;

4) na studiach podyplomowych;

5) na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich;

6) w ramach kursów i szkoleń.

2. Do zakresu zadań koordynatora CWD należy w szczególności:

1) tworzenie zespołów składających się z pracowników więcej niż jednej jednostki organizacyjnej tworzącej CWD w celu wykonania zleconego zadania wykraczającego poza kompetencje jednego biura;

2) wyznaczanie koordynatorów działań zajmujących się realizacją zadania wykraczającego poza kompetencje jednego biura;

3) koordynacja prac legislacyjnych nad wewnątrzuniwersyteckimi aktami prawnymi dotyczącymi organizacji kształcenia oraz spraw studentów, doktorantów
i uczestników studiów podyplomowych;

4) monitorowanie aktualnego stanu prawnego dotyczącego przepisów z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz analiza zmieniających się uwarunkowań prawnych mających wpływ na organizację procesu kształcenia
na Uniwersytecie Warszawskim;

5) koordynacja komunikacji i przepływu informacji między jednostkami tworzącymi CWD oraz między CWD a innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Warszawskiego;

6) wykonywanie zadań zleconych przez prorektora właściwego do spraw kształcenia.

3. Szczegółowy zakres obowiązków koordynatora CWD określa prorektor właściwy do spraw kształcenia.